مقاله بررسي رابطه علي توسعه فرهنگي و عوامل اجتماعي موثر بر مصرف کالاهاي فرهنگي در ميان جوانان (مطالعه موردي: شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه علي توسعه فرهنگي و عوامل اجتماعي موثر بر مصرف کالاهاي فرهنگي در ميان جوانان (مطالعه موردي: شهر تهران) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

توسعه جوامع صنعتی ابتدا در اروپا و سپس در بقیه نقاط جهان و نوآوری های صنعتی پی در پی, به ویژه در زمینه ارتباطات سبب تحولی بنیادی در تولید وارسال انواع پیام ها و کالاهای فرهنگی و حضور موثر تر فرهنگ در حوزه اقتصاد گردید. هدف اصلی این تحقیق تببین جامعه شناختی عوامل اجتماعی موثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در شهر تهران است. روش تحقیق از نوع پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق ساکنان شهر تهران است که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 تعداد آنها برابر با 309745 نفر است. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با حجم متناسب و فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهند که بین رفتار مصرف کننده, اعتقادات و باورهای مذهبی, هویت اجتماعی, طبقه اجتماعی و میزان مصرف کالاهای فرهنگی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مدل رگرسیون نشان می دهد که طبقه اجتماعی, رفتار مصرف کننده, هویت اجتماعی و اعتقادات و باورهای مذهبی به ترتیب با ضرایب تاثیر 468/0, 366/0, 328/0 و 154/0 بر متغیر مصرف کالاهای فرهنگی تاثیرگذار هستند.

لینک کمکی