مقاله نقش وسايل ارتباط جمعي در مشارکت اجتماعي دانشجويان (رشته هاي جامعه شناسي و علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه هاي شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش وسايل ارتباط جمعي در مشارکت اجتماعي دانشجويان (رشته هاي جامعه شناسي و علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه هاي شهر تهران) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

مشارکت اجتماعی یکی از نیازهای اجتماعی انسان و ضامن بقا حیات فردی و اجتماعی در جوامع است. مشارکت اجتماعی نه تنها عامل تقویت همبستگی در شبکه های اجتماعی است و به توسعه نهادهای مدنی و دموکراتیک می انجامد, بلکه میزان این مشارکت ها بیانگر سطح توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید. به صورتی که امروزه به مشارکت به عنوان مولفه اساسی و تفکیک ناپذیر توسعه نگریسته می شود. در این راستا وسایل ارتباط جمعی به عنوان یکی از مهم ترین وسایل ایجاد تغییرات در جوامع بشری, روند مشارکت اجتماعی را که از عناصر توسعه اجتماعی است تسریع می نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش وسایل ارتباط جمعی, از جمله تلویزیون و شبکه های اجتماعی مجازی در مشارکت اجتماعی دانشجویان رشته های جامعه شناسی و علوم ارتباطات اجتماعی در دانشگاه های علامه طباطبایی, تهران, آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و واحد تهران مرکزی می باشد. روش پژوهش پیمایش است که در آن پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه, اقدام به بررسی موضوع کرده است. روش نمونه گیری در این پژوهش, نمونه گیری سهمیه ای است که شکلی از نمونه گیری طبقه ای متناسب به شمار می آید و حجم نمونه 294 نفر از دانشجویان فوق الذکر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. نتایج نشان می دهد که میزان استفاده از تلویزیون و شبکه های اجتماعی برای مشارکت اجتماعی بسیار ناچیز است. در مورد میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دکتری نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد تفاوت معناداری وجود ندارد. مشارکت اجتماعی دانشجویان متاهل بیشتر از دانشجویان مجرد است و با افزایش سن, بیشتر هم می شود. در ضمن گروه های جامعه شناسی مشارکت بیشتری نسبت به گروه های علوم ارتباطات اجتماعی دارند.

لینک کمکی