مقاله بازيافت روغن پسماند خوراکي به صورت سوخت بيوديزل و بهينه سازي برخي از خواص فيزيکي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بازيافت روغن پسماند خوراکي به صورت سوخت بيوديزل و بهينه سازي برخي از خواص فيزيکي آن :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :12

بیودیزل آلکیل استر اسیدهای چربی است که از منابع طبیعی مانند روغ نهای گیاهی و یا چرب یهای حیوانی تولید میشود. اینسوخت در مقایسه با گازوئیل متعارف فاقد ترکیبات گوگرد و آروماتیک بوده و در ساختمان مولکولی خود 10 % اکسیژن دارد که باعثکاهش آلایندهای خروجی از اگزوز موتور م یگردد. در این تحقیق بیودیزل از روغن پسماند حاصل از پخت و پز به روشتران ساستریفیکاسیون و در حضور کاتالیزور سدیمهیدروکسید ( 5/ درصد وزنی روغن) و متانول با نسبت مولی الکل به روغن 6 به 1 تولیدشد. از روش کریستالیز هکردن استر در حلال هگزان نرمال برای بهبود برخی از خواص فیزیکی بیودیزل نظیر نقاط ابر یشدن و ریزش80 و 90 درصد حجمی) و گازوئیل تهیه شده و از ,70 ,60 ,50 ,40 ,30 ,20 , استفاده گردید. نمون ههای مختلفی از مخلو ط بیودیزل ( 10بیودیزل خالص و گازوئیل خالص نیز به عنوان سوخت شاهد استفاده گردید. سپس خواص فیزیکی هر یک مانند چگالی, ویسکوزیته, نقطهابری شدن, نقطه ریزش و ارزش حرارتی نسبت به گازوئیل مورد مقایسه قرارگرفت. نتایج نشان داد که با افزایش درصد بیودیزل در نمون ههاچگالی, ویسکوزیته, نقطه ابر یشدن و نقطه ریزش در مقایسه با گازوئیل متعارف افزایش یافت

لینک کمکی