مقاله تأثير نوع خاک و وضعيت تراکم بر منحني مشخصه رطوبتي خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير نوع خاک و وضعيت تراکم بر منحني مشخصه رطوبتي خاک :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

ارزیابی کمی تراکم خاک به‌منظور بهبود روش­های مدیریتی کشاورزی و کاهش مشکلات ناشی از تراکم در محیط زیست و تولید محصول ضروری است و عواملی از قبیل میزان تراکم, نوع خاک (درصد رس و پلاستیسیته) و وضعیت رطوبت تأثیر به سزایی در تراکم خاک دارند. این پژوهش, به‌منظور بررسی تأثیر نوع خاک و تراکم بر روی منحنی مشخصه رطوبتی در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل بر پایه بلوک کاملاً تصادفی به اجرا درآمد و 27 تیمار تهیه گردید. تیمار‌ها شامل سه نوع خاک رسی, لوم رسی, لوم شنی که تحت سه نوع تراکم اصلاح‌شده, استاندارد و کاهشی قرار گرفتند و این تراکم­ها در سه شرایط رطوبتی 2 درصد رطوبت کم‌تر از رطوبت بهینه (خشک), رطوبت بهینه و 2 درصد رطوبت بیش‌تر از رطوبت بهینه (مرطوب) انجام شد و نمونه دست‌نخورده هم به‌عنوان شاهد تهیه گردید. مقایسه میانگین‌ها توسط آزمون دانکن صورت گرفت و تجزیه آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS انجام شد. نتایج نشان داد که در تمامی پتانسیل­ها تأثیر نوع خاک بر نگه­داشت آب در خاک در سطح یک درصد معنی‌دار شد که نشان­دهند تأثیر نوع خاک و افزایش رس و پلاستیسته بر میزان نگه­داشت آب می­باشد. هم‌چنین بر اساس نتایج نوع خاک, رطوبت و شرایط تراکم موجب افزایش اثر تراکم و همچنین افزایش تراکم به طور میانگین موجب افزایش مقدار آب نگه­داری شده در خاک و تغییر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک گردید. در مجموع منحنی مشخصه رطوبتی به‌طور معنی­داری با افزایش تراکم تغییر کرد.

لینک کمکی