مقاله کاهش BOD5 از آب‌هاي‌آلوده با استفاده از گياه وتيور در تالاب‌مصنوعي جريان‌سطحي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاهش BOD5 از آب‌هاي‌آلوده با استفاده از گياه وتيور در تالاب‌مصنوعي جريان‌سطحي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

در تالاب‌های مصنوعی از نوع جریان سطحی, حجم گسترده میکروارگانیزم‌های اطراف ریشه گیاه, محیط مناسبی برای تصفیه فاضلاب فراهم ‌می‌نمایند. به‌منظور بررسی اثر گیاه وتیور و زمان‌ ماند فاضلاب, در کارآیی تصفیه این نوع سامانه‌ها, نه حوضچه در شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون واقع در شهرستان شوشتر ساخته‌شد. واحدها, به‌صورت موازی در کنارهم قرارگرفته و طول هر واحد 3 متر, عرض 1 متر و ارتفاع 8/0 متر بود. جریان پیوسته فاضلاب کشاورزی حاصل از شستشوی نی, از اواسط آذرماه 1392 تا خردادماه سال 1393 برقرار شد. سه سامانه, با کشت ریشه گیاه درخاک (S), سه سامانه با کشت گیاه روی صفحات شناور (F) و سه سامانه بدون گیاه و بستر متخلل به عنوان شاهد (C) در نظر گرفته ‌شدند. متوسط غلظت BOD5 فاضلاب ورودی به هر واحد 69/15±115 میلی‌گرم ‌بر لیتر و زمان‌های ماند مورد آزمایش 3, 5 و 7 روز بودند. در طی دوره آزمایش, غلظت BOD5 ورودی و خروجی هر واحد, اندازه‌گیری و با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS آنالیز شد. نتایج حاصل از آنالیز نشان ‌داد, اختلاف معنی‌داری بین سامانه‌های حاوی گیاه و فاقد گیاه (شاهد) در زمان‌های ‌ماند وجود دارد. سامانه حاوی گیاه و زمان ماند 7 روز در ماه خرداد, دارای بیش‌ترین مقدار بازده حذف, با میانگین 48/68 درصد بود. به‌عبارت ‌دیگر, شرایط بهینه برای حصول حداکثر بازده حذف BOD5 از فاضلاب کشت و صنعت نیشکر کارون, در سامانه تالاب‌ مصنوعی شناور با کشت گیاه وتیور و در زمان‌ ماند 7 روز به‌دست‌ آمد.

لینک کمکی