مقاله ارزيابي مدل SEBAL براي برآورد تبخير و تعرق با استفاده از اطلاعات سنجنده‌هاي TM و MODIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي مدل SEBAL براي برآورد تبخير و تعرق با استفاده از اطلاعات سنجنده‌هاي TM و MODIS :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :21

برآورد صحیح مقدار تبخیر و تعرق اهمیت زیادی در حفاظت بهینه از منابع آب موجود در مناطق خشک و نیمه­خشک دارد. زیرا, تبخیر و تعرق بخش مهمی از بیلان آبی مناطق خشک و نیمه­خشک است. هدف از این پژوهش, ارزیابی کارآیی مدل SEBAL برای تخمین تبخیر و تعرق در یک منطقه نیمه خشک بود. این پژوهش در بخشی از حوزه آبخیز زنجان­رود واقع در استان زنجان که کشت غالب آن گندم آبی و دیم است, انجام شد. با استفاده از تصاویر سنجنده­های MODIS (Terra/Aqua)و TM (Landsat-5), امکان استفاده از مدل SEBAL با داده­های بدست آمده از سنجنده­های مختلف طی ماه‌های خرداد تا مرداد 1387 بررسی شد. سپس تبخیر و تعرق روزانه برآورد شده توسط مدل SEBAL برای اراضی آبی و دیم زیر کشت گندم, با استفاده از ارقام دو تشتک تبخیر ارزیابی شد. نتایج آماره­های ارزیابی نشان داد, مدل SEBAL از کارآیی مناسبی برای تخمین تبخیر و تعرق واقعی اراضی زیر کشت گندم آبی (25/1 -49/0RMSE= ) و دیم (48/2 -3/1RMSE= ) برخوردار است. این مدل, تبخیر و تعرق اراضی آبی را درمقایسهبااراضی دیم بادقتی مطلوب­تر برآورد نمود. همچنین, نتایج نشان داد که دقت تصاویر سنجنده TM دو و نیم برابر بیشتر از تصاویر MODIS می­باشد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که سنجنده TM مستقر بر ماهوارهLandsat می­تواند با دقتی بیشتر نسبت به سنجنده MODIS مستقر بر ماهوارهTerra مقدار تبخیر و تعرق واقعی را برای منطقه مورد مطالعه برآورد ­کند.

لینک کمکی