مقاله دستورالعمل ارزيابي اثرات زيس تمحيطي طرح هاي حمل و نقل ريلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله دستورالعمل ارزيابي اثرات زيس تمحيطي طرح هاي حمل و نقل ريلي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :33

در حال حاضر کشورهای مختلف به منظور پیشبرد اهداف خود در جهتتوسعه و گسترش همه جانبه دارای برنام ههای مدون کوتا همدت, میا نمدتو بلند مدت م یباشند که به وسیله گرو ههای تخصصی در بخ شهای مختلفنظیر حمل و نقل, راهکا رهای اجرایی توسعه و دورنمای آنها به صورتشاخ صهای کمی و کیفی تعیین گردیده و به عنوان سندی برای توسعهکشو رها به کار م یرود. به طور کلی برخی از برنام هها و استراتژ یهایدارای اهمیت ویژه برای وزارت راه و ترابری شامل توسعه و گسترش حملو نقل ریلی در کشور, توسعه شبکه را ههای ارتباطی کشور, توسعه و نوسازیناوگان حمل و نقل و طرح مطالعه جامع حمل و نقل کشور است که وزارتراه سعی بر تحقق آنها دارد. با توجه به اینکه هرگونه گسترش توام با اثرات وپیام دهای زیس تمحیطی متعدد است لذا انجام ارزیابی اثرات زیس تمحیطیطر حهای عمرانی به ویژه طر حهای حمل و نقل ریلی در راستای جلوگیری ازبروز اثرات زیان بار به محیط و ارائه رو شهای کاهش اثرات بر اساس تأکیداصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ضرورت ویژه دارد. در اینتحقیق به منظور هدایت مجریان و مشاوران طر حهای حمل و نقل ریلی,با شناسایی کلیه فعالی تهای و جنبه های اث رگذار بر محیط زیست ناشی ازپروژ ههای ریل سازی, ویژگ یهای محیط زیست موجود اعم از محیط زیستفیزیکی, شیمیایی و بیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته و پارامت رهای هرمحیط به تفصیل شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و سپس رو شهایشناخت آنها ارائه شده است. با شناخت محیط زیست موجود و فعالی تهایطرح, اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای طرح بر محی طهای مختلفشامل اثرات بر محیط خاک, آب, هوا, صدا و پوشش گیاهی و جانوریشناسایی شده و رو شهای کاهش اثرات و برنام ههای پایش و مدیریتزیست محیطی برای آنها ارائه شده است. در نهایت با استفاده از نتایج کلیهموارد فوق دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طر حهای حمل و نقل ریلیدر 12 بند که هدایت گر مشاوران جهت انجام صحیح ارزیابی است تدوینگردیده است.اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ضرورت ویژهدارد. در این تحقیق به منظور هدایت مجریان و مشاوران طر حهای حمل ونقل ریلی, با شناسایی کلیه فعالی تهای و جنب ههای اثر گذار بر محیط زیستناشی از پروژ ههای ریل سازی, ویژگ یهای محی طزیست موجود اعم ازمحیط زیست فیزیکی, شیمیایی و بیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته وپارامت رهای هر محیط به تفصیل شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و سپسرو شهای شناخت آنها ارائه شده است. با شناخت محیط زیست موجود وفعالی تهای طرح, اثرات زیس تمحیطی ناشی از اجرای طرح بر محی طهایمختلف شامل اثرات بر محیط خاک, آب, هوا, صدا و پوشش گیاهی وجانوری شناسایی شده و رو شهای کاهش اثرات و برنام ههای پایش ومدیریت زیست محیطی برای آنها ارائه شده است. در نهایت با استفاده ازنتایج کلیه موارد فوق دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طر حهای حملو نقل ریلی در 12 بند که هدای تگر مشاوران جهت انجام صحیح ارزیابیاست تدوین گردیده است.

لینک کمکی