مقاله شناسايي دياتومه هاي جنس Diatoma De Candolle و بررسي تأثير عوامل فيزيکوشيميايي بر پراکنش آن‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي دياتومه هاي جنس Diatoma De Candolle و بررسي تأثير عوامل فيزيکوشيميايي بر پراکنش آن‌ها :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: دیاتومه ها و از جمله گونه­های جنس De Candolle Diatoma جز فلورجلبکی متداول اکوسیستم­های آبی هستند. جمعیت های دیاتومه های اپی­لیتیک, اپی­پلیک و اپی­فیتیک بهترین شاخص کیفیت آب هستند. روش بررسی: در این تحقیق نمونه­ها بطور ماهیانه, در 6 ایستگاه انتخابی از سه بستر سنگ, رسوب و گیاه جمع آوری شدند. عوامل فیزیکوشیمیایی آب نظیر دما­, pH­, قابلیت هدایت الکتریکی و اکسیژن محلول در هنگام نمونه برداری و اکسیژن مورد نیاز بیولوژیک و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی در آزمایشگاه اندازه گیری شدند. نمونه ها با مشاهده تزئینات پوسته سیلیسی از طریق منابع موجود شناسایی شدند. یافته­ها: گونه­های , Diatoma anceps (Ehr.) Kirchn.­, Diatoma ehrenbergii Kutz.­, Diatoma mesodon (Ehr.) Kutz.­,­Diatoma tenuis C. A. Agardh., Diatoma vulgare Var. breve Grun.­, Diatoma vulgare Var. linearis V. H.­, Diatoma vulgaris Bory شناسایی شدند. بحث و نتیجه­گیری: افزایش مقدار عوامل فیزیکوشیمیایی از جمله BOD و COD که شاخص آلودگی آب هستند در سمت پایین دست حاکی از افزایش مقدار آلودگی است. شمارش دیاتومه­ها نشان داد تراکم دیاتومه­ها به سمت پایین دست افزایش می­یابد. آنالیز واریانس دو طرفه نشان دهنده ارتباط معنی­دار بین افزایش تراکم دیاتومه­ها و افزایش میزان آلودگی است.

لینک کمکی