مقاله توليد کربن فعال ميان حفره از مخروط درخت کاج ايراني (Pinus eldarica) با استفاده از فعّال‌سازي شيميايي براي جذب سديم دودسيل بنزن سولفونات از محلول آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توليد کربن فعال ميان حفره از مخروط درخت کاج ايراني (Pinus eldarica) با استفاده از فعّال‌سازي شيميايي براي جذب سديم دودسيل بنزن سولفونات از محلول آبي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :26

زمینه و هدف: امروزه آلودگی‌های ناشی از فاضلاب‌های حاوی سورفاکتانت‌ها یکی از عوامل عمده و شایع آلودگی‌های محیط زیستی به‌شمار می‌روند. سدیم دودسیل بنزن سولفونات (SDBS), از مهم­ترین و عمده­ترین انواع سورفاکتانت­ها محسوب می­شود. هدف از این مطالعه سنتز کربن فعال میان‌حفره از مخروط درخت کاج ایرانی (Pinus eldarica) با استفاده از فعّال­سازی شیمیایی به‌منظور حذف سورفاکتانت‌ سدیم دودسیل­بنزن سولفونات (SDBS) از محلول آبی در سیستم‌ ناپیوسته می­باشد. روش بررسی: برای سنتز کربن فعال از فعال‌سازهای اسید فسفریک, پتاسیم کربنات و پتاسیم هیدروکسید با نسبت‌های اشباع‌سازی متفاوت استفاده گردید. فرایند کربنیزاسیون در کوره سرامیکی تحت جریان گاز نیتروژن با دبی گاز ml/min 100 در دمای°C 750, میزان حرارتی °C/min8 و به­مدت 3 ساعت انجام شد. بیشترین سطح ویژه در نمونه فعال‌سازی شده با اسید فسفریک با نسبت اشباع 2:1 معادل m2/g1580 به‌دست آمد. در سیستم ناپیوسته کارایی نمونه‌های کربن فعال تولید شده برای جذب SDBS از محلول آبی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که کربن فعال تولیدشده با استفاده از فعال‌ساز پتاسیم کربنات با درصد اشباع 1: 75/0 دارای بیشترین ظرفیت جذب معادل mg/g 56/97 بوده است. برای بررسی سینتیک واکنش از مدل‌های شبه درجه اول, شبه درجه دوم و نفوذ درون‌ذره‌ای استفاده شد که نتایج بیانگر این بود که مدل شبه درجه دوم با 982/0 R2>از برازش بهتری با داده‌های تجربی برخوردار است. آزمایش‌ واجذب با استفاده از ترکیبات مختلف انجام گرفت, اسیدسولفوریک و اتانول به ترتیب با 67/65 و 03/40 درصد بیشترین میزان واجذب را نشان دادند.

لینک کمکی