مقاله بررسي تاثير پساب کارخانه روغن نباتي و خمير مايه مستقر در شهرستان دزفول بر آب مصارف کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير پساب کارخانه روغن نباتي و خمير مايه مستقر در شهرستان دزفول بر آب مصارف کشاورزي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :13

صنایع غذایی از جمله صنایع کشور می باشد که از نظر میزان تولید محصول, مقدار مصرف آب و تولید پساب سهم عمده ای را به خود اختصاص می دهد و جز صنایع مهم کشور محسوب می شود. صنایع بزرگ غذایی مستقر در شهرستان دزفول کارخانه روغن نباتی ساعی و کارخانه خمیر مایه خوزستان می باشد که پساب خود را بدون هیچ تصفیه ای به درون زهکش کشاورزی تخلیه می کند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر این کارخانه ها بر کیفیت آب زهکش جهت مصارف کشاورزی صورت گرفته است. در طی این پروژه, 4 ایستگاه نمونه برداری در اطراف هر کارخانه در نظر گرفته شد: ایستگاه اول بالا دست کارخانه به عنوان شاهد, ایستگاه دوم پساب خروجی کارخانه (مرکزی) ایستگاه سو م200 متری زهکش و ایستگاه چهارم 500 متری زهکش در نظر گرفته شد. نمونه برداری ها در فصول زمستان و تابستان صورت گرفت. پارامتر های فیزیکی و شیمیایی آب و پساب هر کارخانه ازقبیل pH, کدورت, COD, NH3, NO3, BOD, EC , TSS, روغن و چربی, فسفات, مجموع کلیفرم, نیکل, کادمیوم و آهن مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی های آماری بر روی نتایج حاصل از نمونه برداری از ایستگاه های مطالعاتی نشان دارد که در سطح اطمینان 95 % بین پارامترهای اندازه گیری شده در فصول زمستان و تابستان برای هر دو کارخانه اختلاف معنی دار وجود ندارد. همچنین با همین سطح اطمینان بین ایستگاه ها در دوفصل اختلاف معنی دار وجود ندارد. بررسی روند تغییرات نشان دهنده افزایش بسیاری از فاکتورها از ایستگاه شاهد به ایستگاه مرکزی و کاهش آن ها در ایستگاه چهارم (500 متری ) بود ولی باوجوداین همچنان از حداکثر استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست فاصله دارند.

لینک کمکی