مقاله تاريخ اجتماعي: رويکردي نوين به مطالعات تاريخي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاريخ اجتماعي: رويکردي نوين به مطالعات تاريخي :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :26

با تحولاتی که در حوز مطالعات تاریخی بویژه از اوایل قرن بیستم میلادی صورتگرفت و از جمله تأثیرات وسیعی که پدید آمدن مکتب اروپایی آنال در نوع نگرش وشیو استدلال و تبیین مورخان بر جای نهاد, تاریخ اجتماعی به عنوان شیوه ای نوین ورویکردی تازه از نیم دوم قرن بیستم به بعد در اروپا و آمریکا ظهور کرد و در سه دهاخیر به صورت شاخ اصلی و پررونق مطالعات تاریخی درآمد . هرچند پیش از اینتاریخ نیز در تاریخنگاری قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم, کمابیش تاریخنگاران بهداده های راجع به زندگی اجتماعی مردم, توجهی نشان داده بودند, عملاً با رواج یافتناین رویکرد تازه بود که نگاه مورخان از تاریخ جنگها و اراده ها و اعمال مردان بزرگ, ب هتاریخ زندگی ها و رفتارهای مردم عادی جامعه معطوف شد . تاریخ اجتماعی به عنوانرویکردی نوین می کوشد زندگی اجتماعی مردم را در سه حوز رابط مردم با مردم درزندگی روزانه, رابط مردم با دولت و حکومت و رابط مردم با زیست جهان مادی ومعنوی شان بررسی و این روابط را در چارچوب های عِلّی و معلولی تبیین کند.

لینک کمکی