مقاله تعيين ميزان سرب، کادميوم، مس و آنتاگونيست هاي روي و کلسيم در شير و پنير توليدي کارخانه شير پاستوريزه کرمان وسيرجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين ميزان سرب, کادميوم, مس و آنتاگونيست هاي روي و کلسيم در شير و پنير توليدي کارخانه شير پاستوريزه کرمان وسيرجان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: تعیین غلظت­های باقی مانده فلزات سنگین در شیر می تواند یک شاخص مستقیم تعیین وضع بهداشتی شیر و یک شاخص غیرمستقیم مشخص کننده درجه آلودگی محیطی باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان فلزات Pb,Cd,Cu, ZnوCa شیر پاستوریزه و پنیر دو کارخانه شیر در استان کرمان انجام یافته است. روش بررسی: از شیر خام, پاستوریزه و پنیر دو کارخانه دو نمونه در نیمه هر ماه در پاییز و زمستان 1392 برداشته شد. در مجموع بر روی 72 نمونه برداشته شده 360 آزمایش برای تعین میزان فلزات یاد شده با استفاده ازاسپکترومتری جذب اتمی انجام گرفت. کلیه آزمایش­ها بر اساس دستورالعمل های کتاب روش های استاندارد برای آزمایش های آب و فاضلاب انجام یافت. داده­ها با نرم افزارSPSS نسخه16 تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: میانگین سرب, کادمیوم, روی, مس و کلسیم اندازه­گیری شده در شیر پاستوریزه سیرجان به ترتیب 0027/0±0034/0, 00008/0±00029/0, 39/0±06/5, 10/0±60/0و 73±1019میلی گرم بر لیتر و در پنیر کارخانه یاد شده به ترتیب 0085/0±0535/0, 00018/0±00208/0, 77/0±98/9, 18/0±65/1 و 161±2172میلی گرم برکیلوگرم بود. میانگین سرب, کادمیوم, روی, مس و کلسیم اندازه گیری شده در شیر پاستوریزه کرمان به ترتیب 0019/0±0036/0, 00009/0±00029/0, 54/0±5/4, 07/0±57/0 و 47±1075میلی گرم بر لیتر و در پنیر کارخانه یاد شده به ترتیب 007/0±0569/0, 00045/0±00367/0, 81/0±17/10, 13/0±49/1 و 126±2254میلی گرم بر کیلوگرم بود. نتیجه گیری: میزان فلزات اندازه گیری شده در پژوهش حاضر در حد استانداردهای جهانی (FAO/WHO و کدکس2007) و یا بعضی کشورهای تولید کننده لبنیات (آژانس ملی نظارت بهداشتی برزیل) بوده و فقط سرب موجود در پنیر از حد مجاز بیش­تر بوده است.

لینک کمکی