مقاله بررسي هيدروژئوشيمي و آلودگي آب هاي زيرزميني دشت شوش با استفاده از نقشه هاي هم ارزش، تحليل عاملي و خوشه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي هيدروژئوشيمي و آلودگي آب هاي زيرزميني دشت شوش با استفاده از نقشه هاي هم ارزش, تحليل عاملي و خوشه اي :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :27

تحلیل عاملی که براساس نتایج چهار دوره نمونه برداری از آ ب های زیرزمینی دشت شوش انجام شده استنشان می دهد که مجموعه فرایندهای ژئوشیمیایی (انحلال, رسوبگذاری و تبادل یونی) بیشترین تاثیر و فعالیت هایسطحی نظیر کشاورزی کمترین دخالت را در ترکیب آب زیرزمینی منطقه دارند. از این بین انحلال ژیپس در تکاملژئوشیمیایی آب های زیرزمینی بیشترین نقش را دارد . زیرا انحلال ژیپس در طی فرایند ددولومیتیزاسیون ورسوبگذاری کلسیت باعث افزایش غلظت کلسیم, منیزیم, سولفات و کاهش قلیاییت شده است . نمودار درختیحاصل از تحلیل خوشه ای نیز بیانگر غالب بودن تیپ بی کربنات در آبخوان آزاد دشت شوش می باشد. تشابه بیننقشه های هم ارزش هم کلر و هم هدایت الکتریکی آبخوان آزاد شوش شاخص خوبی از تاثیر عامل تبخیر بر رویترکیب آب زیر زمینی می باشد. آلودگی نیتراته آب های زیرزمینی شوش محلی و ناحیه ای است و در دشت فراگیرنیست. آلودگی باکتریایی منطقه نیز ناشی از فضولات انسانی و حیوانی می باشد که به واسطه مواد انتشاریافته ازمحل های تخلیه فاضلاب, چاهک های جذبی و هرزآب کشاورزی وارد محیط آبی می گردد. احتمال آلودگی در اینمنطقه متناسب با جهت جریان آب زیرزمینی از سمت شما لشرق به طرف جنوب غرب افزایش می یابد.

لینک کمکی