مقاله ضرورت يادگيري الکترونيکي و نقش آن درتوسعه روستا (مطالع? موردي روستاهاي استان قزوين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ضرورت يادگيري الکترونيکي و نقش آن درتوسعه روستا (مطالع? موردي روستاهاي استان قزوين) :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :21

درآغاز قرن 21 , ارتباطات و فناوری اطلاعات از موضوعات استراتژیک ملی درسطح دولتها به شمار می رود . نقشعوامل فوق درتوسعه موجب گردیده است که کشورهای درحال توسعه, در سیاستگذاریها و برنام هریزی های ملی ودربرنامه های توسعه خود جایگاه ویژه ای را به این بخش اختصاص دهند. امروز ارتباطات, زیربنای , زیربناها نام گرفتهاست, سرمایه گذاری دراین بخش افزایش یافته و کشورهای توسعه یافته با توسعه زیرساخت های ارتباطی,زمینه های اقتصاد,فرهنگ وسیاست جهانی رادرکنترل گرفته اند. امروز کشوری می تواند درعرصه های مختلف جهانی حضور فعال داشته باشدکه دارای زیرساخت های ارتباطی قوی باشد. توسعه ارتباطات به معنای توسعه درهم بخشهای جامعه است . دراین میانروستاها به دلیل ویژگیهای طبیعی و محدودیتهای دسترسی به منابع و امکانات بیش از سایر بخش هامی توانند با بهره گیریازفناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی درجهت توسعه گام بردارند.

لینک کمکی