مقاله الگوهاي سينوپتيکي سيلاب هاي رودخانه گرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله الگوهاي سينوپتيکي سيلاب هاي رودخانه گرگان :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :29

به منظور شناسایی الگوهای سینوپتیکی سیلاب های حوزه گرگان رود در استان گلستان دبی های سیلابی روزانه در دور 77-1347 براساس افزایش ناگهانی دبی رودخانه به تفکیک ماه استخراج شد. از میان آن ها نیز شدیدترین و فراگیرترین سیلاب هر ماه ( 50 % ایستگاه ها سیلابی باشد) انتخاب شد و با بررسی نقشه هایسینوپتیکی مربوط به این سیلاب ها, الگو های حاکم شناسایی و طبقه بندی گردید.نتایج این مطالعه نشان داد که چهار الگوی عمد سیکلونی, آنتی سیکلون غربی, جبه گرم و جبه سردمحلی مهمترین الگوهای تولید سیلاب هستند.

لینک کمکی