مقاله تحليلي بر استراتژي ساماندهي و اسکان عشايري ايران (تبيين جغرافيايي نظام ساماندهي و استقرار عشاير کشور )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليلي بر استراتژي ساماندهي و اسکان عشايري ايران (تبيين جغرافيايي نظام ساماندهي و استقرار عشاير کشور ) :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :26

عشایر و بروز پدیده کوچ نشینی با تکیه بر دام و مرتع به عنوان محصول مساعدت های جغرافیایی و هم جواری ایرانبا سایر ملل و اقوام کوچ نشین, همواره در فرایندها و ابعاد متعدد اقتصادی, سیاسی, نظامی و فرهنگی از جایگاهیمشخص در تفکرات متولیان امور جامعه برخوردار بوده اند. این روند در دنیای فن سالار نوین و معاصر هزاره سومبشری که عمدتا تعاملات جوامع در عرصه های جغرافیایی بر مبنای معیارها و رویکردهای ژئواکونومیک تبیینمی گردند, سبب گردیده است تا اولویت اصلی در تعیین ظرفیت توسعه ناحیه ای, منطقه ای, ملی وحتی جهانینظام های اجتماعی و ممالک بر اساس میزان و نحوه تعاملات ادراکی آن ها از محیط جغرافیایی تعیین گردد . لذابررسی جایگاه و اثربخشی نظام زیستی عشایر به عنوان بخشی موثر از واقعیات نظام اجتماعی ایران در فرایندترسیم سطوح توسعه با تاکید بر معادله هزینه – فایده اقدامی ضروری برای تصمیم سازی و خلائی مورد اهتمامبرای تصمیم گیران در زمینه سیاست گذاری های کلان کشوری است . این امر چنانچه با تکیه بر پژوهش ها ویافته های آکادمیک مورد تحلیل و بازبینی قرار گیرد, می تواند برطرف کننده بسیاری از موانع عدم تحقق توسعهپایدار و همه جانبه در کشور باشد.

لینک کمکی