مقاله ارزيابي روش تحليل ماتريسي(سلولي) ( GIS ) در تعيين نواحي مستعد حرکت هاي دامنه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي روش تحليل ماتريسي(سلولي) ( GIS ) در تعيين نواحي مستعد حرکت هاي دامنه اي :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :27

بررسی ناپایداری دامنه ای و تعیین مناطق مستعد حرکات دامنه ای توسط GIS در سال های اخیر مورد عنایت پژوهشگران بوده است, اما به رو ش های مورد استفاده در GIS توجه کافی نشده است. این مقاله در مطالع ناپایداری دامنه ای در شهرستان سنندج, روش تحلیل ماتریسی (سلولی 1) را به کار گرفته است و مدلی مناسب درخصوص تعیین مناطق مستعد به دست آورده است . روش تحلیل سلولی, ضمن آزمون مدل, توانسته است عواملمؤثر در ناپایداری دامنه ای را ارزیابی نماید و تغییرات اصلاحی در وزن ها و ضرایب ایجاد نماید.

لینک کمکی