مقاله محاسبه و تحليل دبي متوسط سيل با استفاده از روش تحليل منطقه اي سيلاب در محدوده خيررود نوشهر تا سردآبرود چالوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله محاسبه و تحليل دبي متوسط سيل با استفاده از روش تحليل منطقه اي سيلاب در محدوده خيررود نوشهر تا سردآبرود چالوس :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :25

در این مقاله به منظور کارهای کنترل سیلاب حوضه های آبریز در محدوده خی ررود سردآبرود, دبی متوسط سیل بادوره های بازگشت معین با استفاده از روش تحلیل منطقه ای محاسبه و تحلیل شده است . برای این منظور, ابتدا آماردبی حداکثر لحظه ای ایستگاه های آب سنجی منطقه, جمع آوری و پس از بررسی, رفع نواقص و خلا آماری و تطویل آن, دوره آماری 29 ساله منتهی به سال 1378-1379 انتخاب شد . سپس آنالیز نقطه ای با توزی عهای آماری مختلف برای ایستگاه های منتخب انجام شد . پس از بررسی و مطالعه, تابع توزیع آماری لوگ پیرسون تیپ سه به عنوانمناسب ترین توزیع منطقه انتخاب گردید . سپس آزمون همگنی داده های دبی حداکثر ایستگاه ها به روش ران تستانجام شد و سطح حوضه ها اندازه گیری شد . در نهایت پس از برقراری رابطه معنی داری ( در سطح 5% ) بین دبی متوسط سیل و سطح حوضه ها, معادله خطی آ نها را نوشته و دبی متوسط سیلاب حوض هها و مناطق فاقد آماری بادوره های بازگشت مختلف آن ها محاسبه شد . نتایج محاسبات و بررسی ها نشان می دهد که از مجموع شش حوضهآبریز در محدوده مورد مطالعه, حوضه آبریز چالوس بالاترین متوسط سیلاب سالانه با دوره های بازگشت مختلفتولید می نماید سایر حوضه ها به ترتیب عبارتند سردآبرود, کورکورسر, ماشلک, خیره سر نیرنگ ( گردکل رود یاشیلرود).

لینک کمکی