مقاله ارزيابي اثر خصوصيات ساخت و بافت واحد هاي سنگي توده نفوذي الوند بر مقاومت رخنمون‌ها در برابر تخريب و هوازدگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي اثر خصوصيات ساخت و بافت واحد هاي سنگي توده نفوذي الوند بر مقاومت رخنمون‌ها در برابر تخريب و هوازدگي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :26

توده نفوذی الوند یکی از بزرگترین توده‌های نفوذی در کمربند دگرگونی سنندج – سیرجان است. این مقاله با استفاده از روش ارزش عددی مقاومت نسبی رخنمون واحد های سنگی توده نفوذی الوند را براساس خصوصیات ساخت و بافت سنگ بکر در برابر تخریب و هوازدگی مورد ارزیابی قرار می دهد. بدین منظور ابتداً برخی از خصوصیات ساخت و بافت واحد های سنگی به عنوان معیار انتخاب و شاخص سازی شدند. سپس مقاومت نسبی رخنمون واحد های سنگی بر مبنای ارزش عددی 10-1 ارزیابی, و نقشه پهنه بندی مربوطه ارائه شده است. بر این اساس گرانیت پگماتیتی با 3.75 کمترین و اُلیوین گابروها با 5.57 بیشترین درجه مقاومت را دارند میانگین وزنی مقاومت سطح توده 5.1 تعیین شده. که نشان دهنده درجه مقاومت متوسط رخنمون‌ها در برابر تخریب و هوازدگی از نظر خصوصیات ساخت و بافت در بین سنگ‌های آذرین درونی است.

لینک کمکی