مقاله ارزيابي و مقايسه تجمع عناصر نيکل، سرب و واناديوم در پوسته و محتويات تخم گونه‌هاي پرستوي دريايي کاکلي کوچک (Sterna bengalensis) و سليم خرچنگ‌خوار (Dromas ardeola) در جزاير خورموسي خليج‌فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي و مقايسه تجمع عناصر نيکل, سرب و واناديوم در پوسته و محتويات تخم گونه‌هاي پرستوي دريايي کاکلي کوچک (Sterna bengalensis) و سليم خرچنگ‌خوار (Dromas ardeola) در جزاير خورموسي خليج‌فارس :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

چکیده زمینه و هدف: پایش زیستی روشی مطلوب برای تعیین غلظت فلزات و قابلیت دسترسی زیستی آن‌هاست. پرندگان به‌سبب قرار داشتن در سطوح تغذیه ای بالا و حساسیت زیاد نسبت به مواد سمی, پایش‌گر مناسبی برای آلودگی‌های محیطی هستند. لذا, این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه غلظت برخی فلزات در پوسته و محتویات تخم دو گونه پرنده در جزایر خورموسی خلیج فارس انجام یافته است. روش بررسی: پس از جمع‌آوری 13 عدد تخم پرستوی دریایی کاکلی کوچک و 14 عدد تخم سلیم خرچنگ­خوار از جزایر خورموسی در سال 1391, خشک کردن و هضم نمونه‌ها توسط اسید نیتریک, غلظت فلزات مورد مطالعه توسط دستگاه نشر اتمی خوانده شد. یافته‌ها: میانگین غلظت تجمع‌یافته عناصر نیکل, سرب و وانادیوم (میکروگرم در کیلوگرم وزن خشک) در پوسته تخم پرستوی دریایی کاکلی کوچک به‌ترتیب برابر با 16±51, 89±293 و 5±82 و در محتویات تخم این گونه نیز به‌ترتیب برابر با 8±47, 134±374 و 7±96 بود. همچنین میانگین غلظت عناصر نیکل, سرب و وانادیوم (میکروگرم در کیلوگرم وزن خشک) در پوسته تخم گونه سلیم خرچنگ‌خوار به‌ترتیب برابر با 18±46, 43±228 و 12±73 و در محتویات تخم این گونه نیز به‌ترتیب برابر با 8±36, 43±244 و 3±95 بود. نتیجه‌گیری: پرستوی دریایی کاکلی کوچککه از سطوح بالاتر زنجیر غذایی تغذیه می‌کند, در مقایسه با سلیم خرچنگ‌خوار, قابلیت بیش‌تری در تجمع زیستی فلزات دارد و می‌توان این گونه را به‌عنوان یک پایش‌گر زیستی معرفی کرد

لینک کمکی