مقاله بررسي اثر ارتفاع، اندازه مؤثر و ضريب يکنواختي صافي هاي شني نوع تند در حذف کدورت و باکتري هاي گروه کلي فرم در تصفيه خانه هاي آب تهران (مطالعه موردي: پايلوت تصفيه خانه آب شماره يک تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر ارتفاع, اندازه مؤثر و ضريب يکنواختي صافي هاي شني نوع تند در حذف کدورت و باکتري هاي گروه کلي فرم در تصفيه خانه هاي آب تهران (مطالعه موردي: پايلوت تصفيه خانه آب شماره يک تهران) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: تامین آب قابل شرب, با کیفیت مناسب یکی از اهداف اصلی تصفیه­خانه­های آب می­باشد. فیلتراسیون فرآیندی­است که بیش­ترین سهم کیفی را در عملیات تصفیه آب و حدود 20 درصد از هزینه تصفیه­خانه را به خود اختصاص می­دهد. اصلی­ترین شاخصی که تاکنون برای بررسی کارایی صافی­ها مورد استفاده قرار گرفته است, کدورت آب خروجی می­باشد. روش بررسی: در این بررسی اثر ارتفاع مختلف بسترصافی(Cm90-70-50-20), اندازه مؤثر(1- 75.0) و ضریب یکنواختی(5.1-1) صافی­های شنی نوع تند در حذف کدورت و باکتری­های گروه کلی­فرم از کانال ورودی به مدت 4 ماه از خرداد ماه سال 1389 مطابق روش­های استاندارد آنالیز آب از پایلوت موجود و مستقر در کنار کانال آب ورودی نمونه­برداری و نمونه­ها بلافاصله در آزمایشگاه­های تصفیه­خانه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از بستر درشت دانه بیان­گر بیش­ترین راندمان حذف کدورت, 58.83% که مربوط به کدورت NTU5 و ارتفاع بسترCm 90می­باشد. کم­ترین راندمان حذف کدورت 25.29% که مربوط به کدورتNTU 10 و ارتفاع بستر Cm20 می باشد. بیش­ترین راندمان حذف کلی­فرم 92.87% که مربوط به کدورت NTU2 و ارتفاع بسترCm 90 می­باشد. کم­ترین راندمان حذف کلی­فرم در درشت دانه 38% که مربوط به کدورت NTU10 و ارتفاع بسترCm 20 می باشد. ارتفاع موثر در درشت دانه در حذف کدورت و کلی­فرم مربوط بهCm 90 می­باشد. بیش­ترین زمان کارکرد صافی در بستر درشت دانه 35 ساعت, و مربوط به کدورت NTU2 و کم­ترین زمان کارکرد صافی در بستر درشت دانه 23 ساعت, مربوط به کدورت NTU10 می­باشد. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از بستر ریزدانه شامل, بیش­ترین راندمان حذف کدورت 93% که مربوط به کدورت NTU2 و ارتفاع بستر Cm90, کم­ترین راندمان حذف کدورت 9.54% که مربوط به کدورت NTU 7و ارتفاع بسترCm 50 می­باشد. بیش­­ترین راندمان حذف کلی­فرم 92/91% که مربوط به کدورت NTU 2 و ارتفاع بستر Cm90 و کم­ترین راندمان حذف کلی­فرم 45% که مربوط به کدورت NTU10 و ارتفاع بستر Cm20 می­باشد. ارتفاع موثر در حذف کدورت و کلی­فرم مربوط به ارتفاع Cm90 می­باشد. بنابراین آنچه از نتایج فوق مسلم است, راندمان هر دو بستر به کدورت خروجی و عملکرد واحد قبلی فرآیند(زلال سازی) ارتباط مستقیم دارد. بیش­ترین زمان کارکرد صافی در بستر ریز دانه 28 ساعت, و مربوط به کدورت NTU2 می باشد. کم­ترین زمان کارکرد صافی در بستر ریزدانه 14 ساعت, مربوط به کدورت NTU 10 می­باشد.

لینک کمکی