مقاله مداخلات بشر دوستانه يک جانبه و حقوق بين الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مداخلات بشر دوستانه يک جانبه و حقوق بين الملل :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :42

تحولات سریع جامعه بین المللی در دهه 1990 مسائل و پرسش های متعددی رادر عرصه های مختلف به وجود آورد. یکی از نقاط عطف این تحولات بهانه بشر دوستانهسازمان ناتو و مداخله یک جانبه اش در کوزوو بود که مخالفان و موافقان متعددی را درجامعه بین المللی ایجاد کرد. این مقاله به بحث درباره مشروعیت مداخله بشردوستانه باتأکید بر چالش های حقوقی و اخلاقی با اقدام یک جانبه در جامعه دولت ها می پردازد. نویسندهسعی در پاسخ به این پرسش دارد که آیا اجازه سازمان ملل متحد شرط اساسی مداخلهبشردوستانه است و اگر چنین می باشد رابطه مناسب و شایسته میان شورای امنیتو مجمع عمومی چیست؟ این مقاله ابتدا به چگونگی برخورد حقوق بین الملل و روابطبین الملل با اقدام یک جانبه می پردازد و در ادامه به طور مفصل موارد جایگزین حقوقیو اخلاقی اقدام ناتو در کوزوو را, در سه تفسیر ذیل, مورد بررسی قرار می دهد: اول اینکهاین مداخله غیرقانونی است و تهدیدی برای نظم بین المللی محسوب می شود. دوم, ازنظر حقوقی قابل توجیه نیست, اما از نظر اخلاقی قابل اثبات است. سوم اینکه این مداخلهنقطه عطفی در توسعه قواعد جدید حقوق بین الملل عرفی است که مداخلات بشردوستانهیک جانبه را مجاز می داند.

لینک کمکی