مقاله طرح خاورميانه بزرگ: الگوهاي نوسازي بومي و گسترش همگرايي منطقه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طرح خاورميانه بزرگ: الگوهاي نوسازي بومي و گسترش همگرايي منطقه اي :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :27

امر کیا پس از 11 سپتامبر, طرح خاورمیانه بزرگ را ب هعنوان استراتژی بلندمدت خود در منطقه خاورمیانه برگزیده است.هدف این طرح عبارت است از تغ ییر ماهیت سیاسی, اقتصادی و اجتماعی کل منطقه از طریق پیوند دادن امریکا, اروپا وخاورمیانه حول مجموع های از تعهدات. همچنین این طرح ناظر ب هاهداف امنیتی امر کیاست که کیی از اصل یترین اهدافاجرایی آن, حمایت از اسرا ییل و تأمین امنیت از جمله امنیت اقتصادی این رژیم م یباشد. مسلماً اسرا ییل ب هعنوان دولتیکه مشکلات بسیاری را فراروی خود م یبیند, تنها از طریق رابطه اقتصادی با ایالا تمتحده نم یتواند سیستم اقتصادیپویایی داشته باشد و نیازمند برقراری روابط اقتصادی با دیگر کشورها از جمله همسایگان خود در خاورمیانه است.ایالا تمتحده نیز در راستای طرح امنیت اقتصادی این رژیم که در چارچوب کل یتر خاورمیانه بزرگ قابل توجیه است,ب هدنبال ایجاد روابط حسنه اقتصادی و سیاسی میان اسرا ییل سایر کشورهای خاورمیان های است.اصول توسعه, اصولی ثابت و علمی است و اساس آن بر بومی بودن الگوهای توسعه, احتیاج داشتن ب هزمین هها واستانداردهای اجتماع برای نیل ب هسوی توسعه و داشتن برنام های در تمامی زمین ههاست. ارایه چنین الگوهایی از طرفکشورهای توسعهی‌افته در منطقه خاورمیانه از اهمیت و جایگاه ویژ های برخوردار است که باید ب هآن پرداخت.این مقاله, ضمن معرفی طرح خاورمیانه بزرگ, ب هماهیت و اهداف این طرح و تحولات ناشی از آن پرداخته و از اینرهگذر, زمینه و الگوهای نوسازی بومی و گسترش همگرایی منطق های را مورد بررسی قرار داده است.

لینک کمکی