مقاله روند نهادينه شدن تشيع در ايران: چالشها و فرصتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله روند نهادينه شدن تشيع در ايران: چالشها و فرصتها :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :24

میزان تأثیر دو قرن حکومت به نام تشیع بر مشروعیت حکومت در عصر غیبتو دستاورد اصلی حکومت صفویه برای حکومتهای بعدی در ایران دو سؤال اساسی مقالهحاضر است. نویسنده در پی آن است تا با تبیین دورههای گفتمانی اندیشه سیاسی شیعه,« پارادایم جدید » نشان دهد که مهمترین پیامد بلند مدت حاکمیت صفویه علاوه بر ایجاددر فلسفه سیاسی شیعه, تأثیر آن بر جایگاه حکومت شیعه در عصر غیبت است. ادعایبنیانگذار صفویه مبنی بر ارتباط با مهدی موعود, داعیه سیادت و ارتباط آنها با آل رسولالله و حضور عالمان دینی شیعه در حوزه اقتدار صفوی, از جمله مؤلفههای مهم گفتمانعصر صفوی است که موجب پیروزی مکتب فقهی اصولی بر اخباری گری, تثبیت اصل تقلید و اجتهاد و در نهایت ارائه نظریه نیابت از امام زمان و طرح جدید و فراگیر ولایت فقیه گردید.

لینک کمکی