مقاله حذف يون‌هاي فلزي کادميوم و سرب از محلول‌هاي آبي با استفاده از جاذب نانو-حفره MCM-48 و اصلاح شده NH2-MCM-48

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حذف يون‌هاي فلزي کادميوم و سرب از محلول‌هاي آبي با استفاده از جاذب نانو-حفره MCM-48 و اصلاح شده NH2-MCM-48 :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف: در این مطالعه,جاذب سیلیکاته نانو­حفره تحت عنوان MCM-48 با مساحت سطح بالایی تهیه شد و جهت افزایش ظرفیت جذب فلزات سنگین با استفاده از آمینو­پروپیل ­تری­ متوکسی­ سیلان اصلاح گردید. جاذب‌های سیلیکاته از جمله جاذب­های موثر در جذب فلزات سنگین هستند. روش بررسی: حذف یون‌های فلزی کادمیوم و سرب از محلول­های آبی توسط MCM-48 و جاذب نانو­حفره اصلاح شده NH2-MCM-48 در سیستم ناپیوسته بررسی شد. اثر متغیرهای مقدار جاذب, pH محلول, زمان تماس و غلظت اولیه محلول مورد مطالعه قرار گرفت. داده­های آزمایش با استفاده از همدمای لانگمایر و فرندلیخ و با آنالیز رگرسیون غیر خطی, تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: حداکثر ظرفیت جذب نانو­حفره اصلاح شده NH2-MCM-48 برای کادمیوم و سرب به ترتیب 62.07 و 108.16 میلی گرم بر گرم به دست آمد. تغییر در میزان هر یک از متغیرها منجر به تغییر در میزان ظرفیت جذب جاذب شد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که عامل دار کردن نانو­حفره MCM-48 با گروه عاملی آمین و تهیه NH2-MCM-48 باعث افزایش چشم‌گیر ظرفیت جذب یون­های فلزی کادمیوم و سرب از محلول­های آبی می شود و این ترکیب می‌تواند به عنوان یک جاذب موثر در جذب یون‌های فلزی مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی