مقاله درگيري ذهني مصرف کننده و تصميم‌گيري خريد (مطالعه موردي: تلفن همراه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله درگيري ذهني مصرف کننده و تصميم‌گيري خريد (مطالعه موردي: تلفن همراه) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :32

یکی از موضوعات مهم در رفتار مصرف‌ کننده, پردازش اطلاعات توسط مصرف ‌کننده می‌باشد. یکی از عوامل مهم در پردازش اطلاعات, درگیری ذهنی مصرف کننده است که توجه زیادی را در دو دهه گذشته به خود جلب کرده است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه درگیری ذهنی مصرف کننده و تصمیم گیری خرید می‌باشد. درگیری ذهنی مصرف ‌کننده یکی از مهم­ترین مفاهیم حوزه بازاریابی و رفتار مصرف ‌کننده است که نسبت به سایر مفاهیم کمتر مورد تحقیق قرار گرفته است. در تحقیق حاضر بر اساس مدل کاپفرر و لورنت, پرسشنامه‌ای بومی‌ برای این مفهوم طراحی شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف, کاربردی و از لحاظ روش, توصیفی (از نوع پیمایشی ـ همبستگی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, روش نمونه گیری طبقه­ای ـ تصادفی و حجم نمونه آماری 372 نفر بوده است. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که بین ابعاد درگیری ذهنی مصرف کننده که مشتمل بر علاقمندی به محصول, ارزش مبتنی بر لذت, ارزش نمادین, اهمیت ریسک و احتمال ریسک می‌باشد, با تصمیم گیری خرید رابطه معناداری وجود دارد. از آن جا که جامعه آماری تحقیق حاضر را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج تشکیل می‌دهند, لذا نتایج تحقیق حاضر را نمی‌توان به سایر خریداران تلفن همراه تعمیم داد به علاوه به دلیل آن که تلفن همراه به عنوان محصول مورد بررسی انتخاب شده بنابراین محدودیت تعمیم دهی یافته­های پژوهش به دیگر طبقات محصول وجود دارد. در نظر نگرفتن متغیرهای تعدیل‌کننده که علت اصلی آن افزایش پیچیدگی مدل و محدودیت زمانی بوده است, دیگر محدودیت تحقیق حاضر می‌باشد. مدیران و بازاریابان می‌توانند ابعاد درگیری ذهنی موثر بر خرید مشتریان را شناسایی کنند و با افزودن یا تاکید بر ویژگی‌های خاص پیشنهادی, احتمال خرید محصولات توسط مصرف‌ کنندگان را افزایش دهند.

لینک کمکی