مقاله ارزيابي تاثير تصوير ذهني ادراک شده مصرف کنندگان از شرکت بر تعميم نام تجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تاثير تصوير ذهني ادراک شده مصرف کنندگان از شرکت بر تعميم نام تجاري :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :27

این پژوهش دیدگاه جدیدی را در ارتباط با تحقیق در تعمیم نام تجاری در حوز خدمات و کالاها ارائه می کند, که راهبرد فراگیری در ارائه محصولات جدید محسوب می شود. به = خصوص, پژوهش حاضر مدلی را پیشنهاد می کند که با استفاده از آن می توان چگونگی ارزیابی مصر ف کنندگان از تعمیم محصولات را نشان داد. عکس العمل مصرف کنندگان, نسبت به 8 محصول جدید که از 2 نام تجاری واقعی در حوزه خدمات بانکی و 2 نام تجاری واقعی در حوزه کالاهای مصرفی استفاده کرد هاند, در این پژوهش مورد ارزیابی قرار می گیرد. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تصویر ذهنی از شرکت هم بر کیفیت ادراک شده از محصولات و هم بر تناسب ادراک شده بین محصول جدید و نام تجاری مادر, تأثیر می گذارد که این دو عامل در نهایت تأثیر مستقیم بر گرایش به تعمیم نام تجاری دارند. همچنین کیفیت ادراک شده از محصولات بر تناسب ادراک شده بین محصول جدید و نام تجاری مادر تأثیرگذار م یباشد.

لینک کمکی