مقاله بررسي تغييرات کيفيت هواي شهر تبريز از نظر غلظت آلاينده PM10 با تأکيد بر شاخص AQI و ارتباط آن با روند کاهش سطح آب درياچه اروميه در سال هاي 90-1387

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تغييرات کيفيت هواي شهر تبريز از نظر غلظت آلاينده PM10 با تأکيد بر شاخص AQI و ارتباط آن با روند کاهش سطح آب درياچه اروميه در سال هاي 90-1387 :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: ذرات از آلاینده های اصلی از دیدگاه مخاطرات بهداشت عمومی, سلامتی و همچنین زیست محیطی می باشد. هدف از انجام این پژوهش, بررسی روند ماهانه, فصلی, سالانه PM10 و تعیینمیزان تغییرات کیفیت هوای شهر تبریز با تکیه بر شاخص AQI و ارتباط آن با خشکی دریاچه ارومیه در سال­های90-1387, به­منظور تدوین برنامه­ای دانش­ بنیان در جهت مدیریت کنترل ریزگرد می­باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است. داده­های مربوط به غلظت PM10 از سازمان محیط زیست شهر تبریز و داده­های مربوط به تغییرات سطح دریاچه ارومیه از سازمان هواشناسی استان آذربایجان غربی جمع­آوری شد. سپس داده­ها براساس سال, فصل, ماه و شاخص کیفیت هوا بررسی و رابطه تغییرات سطح دریاچه ارومیه با غلظت آلاینده توسط نرم افزار ver.21 SPSS تحلیل شد. یافته­ ها: تغییرات غلظت PM10 در این چهار سال اختلاف معناداری داشته ولی روند ثابتی نداشته است, به­طوری که در سال 87 غلظت آن 70±13/86 و در سال­های 88, 89 و90 به­ترتیب به 73± 69/92, 42± 40/87 و87/60± 63/83 میکروگرم بر مترمکعب بوده است. فصول بهار و زمستان و ماه های اردیبهشت و اسفند به ترتیب با 57/95, 81/88, 01/98, 18/103میکروگرم بر مترمکعب بالاترین میزان ذرات را داشته­اند. نتیجه ­گیری: در طی سال­های 1390-1387, در بین ماه های سال, اسفند و در بین فصول, بهار و زمستان بدترین کیفیت هوا را از نظر آلاینده PM10داشتند که به دلیل شرایط جوی در زمان های یاد شده از یک سو و شرایط ویژه دریاچه ارومیه از نظر خشکی و ورزش بادهای غالب از طرف دریاچه به شهر تبریز از سوی دیگر می­باشد. لذا چندین عامل در افزایش میزان ریزگردها, به‌خصوص ذرات خطرناک نمک تاثیر دارند که نیاز به مدیریت یکپارچه در جهت کاهش این آلاینده وجود دارد.

لینک کمکی