مقاله تاثير عمل اکولوژي جهت جغرافيايي بر روي رويش گونه زربين (Cupresuss sempervirens L.var horizontalis) در توده دست کاشت عباس آباد بهشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير عمل اکولوژي جهت جغرافيايي بر روي رويش گونه زربين (Cupresuss sempervirens L.var horizontalis) در توده دست کاشت عباس آباد بهشهر :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف: به منظور بررسی رویش گونه زربین در جهات مختلف (شمال­غرب, غرب, شمال­شرق و جنوب­غرب) یک توده خالص دست کاشت در منطقه عباس آباد بهشهر در نظر گرفته ­شد. روش­کار: با استفاده از شبکه آماربرداری 75 ×100 متر و با روش تصادفی- سیستماتیک, 50 قطعه نمونه 2 آر (200 متر مربع) در جهات مختلف جغرافیایی پیاده­ گردید. در هر قطعه نمونه, قطر تمامی درختان و ارتفاع چهار اصله درخت اندازه­گیری شد. محاسبات لازم و آنالیز­های آماری در نرم افزارهای Excel و SPSS انجام گرفت. یافته­ها و نتایج: نتایج نشان داد که بین دامنه­ها با جهات جغرافیایی مختلف از لحاظ رویش, تفاوت­های معنی­داری وجود دارد, بطوری که بالاترین رویش قطری در جهت غرب (53/0 سانتی­متر) و کمترین مقدار آن در جهت شــمال­شرق (479/0سانتی­متر) مشاهده گردید. هم­چنین بیشترین رویش ارتفاعی در جهات غرب و جنوب­غرب (53/0 متر) و کمترین مقدار آن در جهت شمال­­غربی بوده (49/0 متر) و از لحاظ متوسط رویش سطح مقطع, بالاترین رویش در جهت غرب (87/0 متر مربع در هکتار) و کمترین آن در جهت شمال­غرب (76/0 متر مربع در هکتار) مشاهده شد. رویش متوسط حجم نیز بر حسب سن, به­ترتیب در جهت­های غرب (4 سیلو درهکتار) و شمال­شرقی (6/3 سیلو در هکتار) دارای بیشترین و کمترین مقادیر بوده­اند.

لینک کمکی