مقاله مدل سازي کمي و کيفي رودخانه‌ بهمنشير و کانال هاي آب رسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل سازي کمي و کيفي رودخانه‌ بهمنشير و کانال هاي آب رسان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

زمینه و هدف: رودخانه بهمنشیر یکی از منابع مهم آب در جنوب غرب ایران می باشد که دخول شوری و سایر آلاینده­ها, این رودخانه را تحت تاثیر قرار داده است در این مطالعه, مدل سازی کمی و کیفی رودخانه­ بهمنشیر به همراه کانال های آب رسانی مجتمع پرورش میگوی چوئبده با استفاده از نرم افزار MIKE11 انجام یافته است. روش بررسی: ابتدا با مدل سازی هیدرولیکی یکپارچه رودخانه و کانال های آب رسان, عدد مانینگ برای این رودخانه برابر با 018/0 برآورد گردید. سپس اقدام به مدل سازی شوری با استفاده از حل معادله همرفت- پخش شد و ضریب پخش طولی رودخانه مورد کالیبراسیون و صحت­سنجی قرار گرفت و ضریب پخش طولی برای این رودخانه برابر با تعیین شد. در ادامه به مدل­سازی پارامترهای کیفی نظیر اکسیژن محلول, نیترات, آمونیاک, BOD و دما در طول رودخانه و کانال­های آب­رسان با استفاده از زیر برنامه ECOLAB پرداخته شد. با آنالیز حساسیت پارامترهای مختلف مدل, پارامترهای مهم مدل مشخص و کالیبره شدند و مدل کالیبره­شده مورد صحت­سنجی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد رفتار کانال های آب رسان از نوع راکتور اختلاط کامل می باشد و با محاسبه ضرایب تبدیل پارامترهای مختلف رودخانه به کانال, تغییرات غلظت شوری و دیگر پارامترهای کیفی در کانال ها محاسبه و مقدار متوسط شوری, اکسیژن محلول, آمونیاک و نیترات در کانال ها حدود 27000 , 3 , 3 و 5 ppm تعیین شد. این پارامترها در رودخانه به ترتیب 5300, 2/2, 2/1 و 11 ppmتعیین شدند. مدلهای هیدرولیکی, شوری, اکسیژن محلول, دما, آمونیاک و نیترات توسعه داده شده در مرحله صحت سنجی به ترتیب دارای ضریب همبستگی 95/0 و درصد خطای مطلق به ترتیب برابر 9/7, 12, 2/1, 79/0و 34/0 بود. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج مدل­سازی, قابلیت مدل MIKE11 در شبیه­سازی کمی و کیفی آب در رودخانه­های تحت شرایط جزر و مدی را به اثبات رساند.

لینک کمکی