مقاله مدل مديريت عملکرد در اماکن متبرکه (مورد مطالعه: آستان قدس رضوي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل مديريت عملکرد در اماکن متبرکه (مورد مطالعه: آستان قدس رضوي) :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :25

هدف اصلی این پژوهش تبیین و طراحی عوامل اصلی مدل مدیریت عملکرد اماکن متبرکه به ویژه در آستان قدس رضوی است. به همین منظور پژوهشگر با مرور بر ادبیات پژوهش, فرضیات متعددی را مطرح م یکند و برای آزمون فرضیات خود با استفاده از پرسشنامه و نیز مصاحبه به جمع آوری اطلاعات در بین جامعه آماری 400 نفری از مشاوران, مدیران, سرپرستان و کارشناسان آستان قدس رضوی م یپردازد. این پژوهش با توجه به ابزارهای گردآوری اطلاعات به نوعی یک پژوهش ترکیبی کیفی و کمی محسوب م یشود. یافته های پژوهش نشان م یدهد که عوامل تشکیل دهنده مدل مدیریت عملکرد در این سازمان, شامل بیانیه, رسالت سازمانی, استراتژی ها و طرح ها, برنامه های عملیاتی, ویژگی های فردی مدیران و عوامل محیطی (سیاسی, اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و تکنولوژیکی) می باشد.

لینک کمکی