مقاله تأثير برنامه هاي فرهنگي و عقيدتي بر شادي و نشاط بانوان شاغل مطالعه موردي وزارت جهاد کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير برنامه هاي فرهنگي و عقيدتي بر شادي و نشاط بانوان شاغل مطالعه موردي وزارت جهاد کشاورزي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :22

مقدمه و هدف پژوهش: پرداختن به مقوله نشاط و عوامل ایجادکننده آن در سازمان‌ها از آنجا ناشی می‌شود که شادی از یک طرف عواطف مثبت پرسنل را افزایش داده و از طرفی با کاهش عواطف منفی, باعث افزایش بهره‌وری خواهد شد. هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر برنامه‌های فرهنگی و دینی بر شادی و نشاط بانوان شاغل در وزارت خانه جهاد کشاورزی است. روش تحقیق: روش تحقیق این مقاله برای رسیدن به هدف فوق پیمایش بوده است و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه در سطح تحلیل توصیفی با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آلفای کرونباخ, صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها, پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری تحقیق شامل 513 نفر از کارکنان زن وزارتخانه در سطح ستادی بودند که طبق فرمول کوکران 219 نفر و روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان دهنده آن است که برنامه‌ها در بعد شخصی خانوادگی, اداری و سازمانی بیشترین تأثیر را در بانوان داشته است, همچنین انتظارات از زندگی و میزان دینداری بودن افراد با میزان تأثیر برنامه‌ها در شادی و نشاط بانوان رابطه معنی‌داری به دست آمده است

لینک کمکی