مقاله نقش کميته امداد امام خميني (ره) در ارتقاي سرمايه فرهنگي مددجويان استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش کميته امداد امام خميني (ره) در ارتقاي سرمايه فرهنگي مددجويان استان تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

مقدمه و هدف پژوهش: سرمایه فرهنگی یکی از مهمترین مزایای بالقوه ای است که در دنیای امروزی نقش آفرینی کرده و می‌تواند تعادل قوای فرهنگی را برجسته تر نماید. از این رو هدف از تحقیق حاضر, بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی (ره) درارتقای سرمایه فرهنگی مددجویان استان تهران بوده است. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی–توصیفی و از نظر گردآوری اطلاعات بصورت پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدجویان تحت حمایت کمیته امام خمینی (ره) شهر تهران بوده که به منظور کاهش دامنه جامعه مورد مطالعه, مدجویان مدیریت جنوب غرب تهران بزرگ به عنوان جامعه تحقیق انتخاب شدند. تعداد افراد تحت حمایت اینمدیریت, 14408 نفر بوده است و با استفاده از جدول گرجسی و مورگان384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روایی محتوایی این پرسشنامه به تأیید خبرگان این حوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ, 85/0 به دست آمد. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون تی وابسته مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که بین خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) و ارتقا سرمایه فرهنگی مددجویان تحت حمایت رابطه مثبتی (با ضریب همبستگی 59/0) وجوددارد. یافته‌های تحقیق نشان داد که‌؛ که بین خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) و ارتقا سرمایه‏ی فرهنگی تجسم یافته (با ضریب همبستگی 54/0),سرمایه‏ی فرهنگی عینیت یافته (با ضریب همبستگی 59/0) وسرمایه‏ی فرهنگی نهادینه شده (با ضریب همبستگی 51/0) مددجویان تحت حمایت رابطه مثبت و معنی داری وجوددارد. نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق مؤید این امر می‌باشند که کمیته امداد توانسته است در تمامی ابعاد سرمایه فرهنگی ارتقا چشمگیری را در حوزه سرمایه فرهنگی مددجویان مورد حمایت ایجاد نماید.

لینک کمکی