مقاله نقش برنامه‌هاي شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان خانه‌دار منطقه پنج تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش برنامه‌هاي شبکه ورزش در ارتقا فرهنگ ورزشي زنان خانه‌دار منطقه پنج تهران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :41

مقدمه و هدف پژوهش: تحقیقات گوناگونی که در این زمینه صورت گرفته, تاثیر مثبت رسانه‌ها و بویژه تلویزیون را بر روی تغییر نگرش و رفتار مردم نسبت به ورزش کردن مورد تاکید قرار داده است. شبکه ورزش نیز که به تازگی تاسیس شده به صورت تخصصی در زمینه ورزش در خدمت اقشار جامعه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش برنامه­های ورزشی شبکه ورزش در ارتقا فرهنگ ورزشی زنان خانه­دار منطقه پنج صورت گرفته است. روش پژوهش: روش پژوهش به صورت توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری آنرا کلیه زنان خانه­دار عضو باشگاه­های خصوصی منطقه 5 تهران به تعداد 1841 نفر تشکیل می‌دهند که از این تعداد با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران 317 نفر به روش تصادفی - طبقه­ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده­اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. یافته­ها: نقش برنامه­های ورزشی شبکه ورزش در ارتقا فرهنگ ورزشی زنان خانه­دار با میانگین 91/2 و تغییر نگرش آنها نسبت به ورزش با میانگین 60/2 کمتر از سطح متوسط می­باشد. همچنین ارتقا ارزشهای فرهنگی در ورزش زنان خانه­دار با میانگین 98/2, ارتقا ارزشهای مذهبی با میانگین 97/2, ارتقا هنجارهای فرهنگی با میانگین 03/3, مشارکت در فعالیت­های ورزشی زنان­خانه­دار با میانگین 99/2 در سطح متوسط است. نتیجه­گیری: بین نقش برنامه­های ورزشی شبکه ورزش و ارتقا فرهنگ ورزشی زنان خانه­دار منطقه 5 تهران برحسب جنس, سن, تعداد فرزند, تحصیلات, میزان تماشای شبکه ورزش, شاغل بودن, میزان اوقات فراغت, هزینه مالی برای ورزش, عضویت مستمر باشگاهی و ورزش کردن به کمک تلویزیون تفاوت معنی­داری وجود ندارد؛ اما بین نقش برنامه­های ورزشی شبکه ورزش در ارتقا فرهنگ ورزشی زنان خانه­دار منطقه5 تهران برحسب و نسبت وضعیت تاهل, تفاوت معنی­دار وجود دارد.

لینک کمکی