مقاله نقش مديران فرهنگي در حفظ و ارتقاء سرمايه اجتماعي مطالعه موردي: سازمان فرهنگي و هنري و شهرداري تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش مديران فرهنگي در حفظ و ارتقا سرمايه اجتماعي مطالعه موردي: سازمان فرهنگي و هنري و شهرداري تهران :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :17

مقاله حاضر که گزارشی است از یک مطالعه موردی در زمینه نقش مدیران فرهنگی در حفظ و ارتقا سرمایهاجتماعی, ابتدا با بیان اهمیت مطالعه در زمینه سرمایه اجتماعی در سطح سازمان, به تعریف آن پرداخته و سپس عواملهفتگانه موثر بر سرمایه اجتماعی شامل اعتماد, تعهد و مسئولیت, همکاری های گروهی, مشارکت در تصمیم گیری ها,تعهد دینی, آگاه سازی و اطلاع رسانی و بسترسازی فرهنگی توسط مدیر ان تشریح می کند یافته های این پژوهش نشانمی دهد که بین ایجاد اعتماد متقابل, مشارکت در تصمیم گیری ها, ایجاد گروه های غیر رسمی و بسترسازی فرهنگیتوسط مدیران و ارتقا سرمایه اجتماعی رابطه معنی دار وجود داشته و از سوی دیگر بین اطلاع رسانی و آگاه سازی,احساس مسئولیت و تعهد مدیران و تعهد دینی و پای بندی به ارزش های اخلاقی توسط مدیران و ارتقا سرمایهاجتماعی همبستگی وجود ندارد.

لینک کمکی