مقاله ضرورت استفاده ازالگوي مديريتي «SWOT» در حل چالش‌هاي‌ فرهنگي بين سنت و مدرنيته در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ضرورت استفاده ازالگوي مديريتي (SWOT) در حل چالش‌هاي‌ فرهنگي بين سنت و مدرنيته در ايران :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :29

در پژوهش حاضر به رابطه میان مولفه‌های‌ فرهنگی سنّت و مدرنیته در ایجاد چالش میان این دو پارادایم از زمان و رورد مدرنیته به متغیر مکانی ایران پرداخته شده است. همچنین رویکردهای متفاوتی که در قبال این چالش و جود داشته به طور مختصر بیان و در آخر رویکرد تعامل فرهنگی مدیریت مدار با استفاده از الگوی مدیریتی«SWOT» به منظور تعدیل چالش فرهنگی میان سنّت و مدرنیته در ایران مطرح شده است. درادامه ضمن معرفی پژوهش انجام شده اهداف, چارچوب نظری, سوالات و فرضیه‌ها مطرح و در خاتمه نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها ارایه شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش بیانگر این هستند که میان چالش‌های‌ فرهنگی سنّت با مدرنیته رابطه و جود دارد. همچنین بین مولفه‌های‌ فرهنگی سنّت و مدرنیته در ایجاد چالش میان آنها رابطه مثبت و معنی دار موجود است.

لینک کمکی