مقاله بررسي تاثير مديريت فرهنگي امور سرگرمي هاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان بر کاهش خشونت در بازيهاي رايانه اي در نوجوانان بين سنين 13 الي 15 سالگي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير مديريت فرهنگي امور سرگرمي هاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان بر کاهش خشونت در بازيهاي رايانه اي در نوجوانان بين سنين 13 الي 15 سالگي شهر تهران :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :24

هدف پژوهش حاضر, بررسی نقش بازی های رایانه ای خشونت آمیز در گرایش نوجوانان به پرخاشگری و رفتارهای خشونت گرایانه است و به همین منظور میزان گرایش نوجوانان به بازی های ر ایانه ای خشونت آمیز و میزان استقبال آنان از برنامه ها و فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به روش پیمایشی در بین 40 نفر از نوجوانان بین 13 تا 15 ساله شهر تهران به عنوان نمونه جامعه آماری با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرف ته است . نتایج این پژوهش ضمن رد فرضیه مطرح شده, نشان می دهد که بین دیدن تصاویر خشونت آمیز در بازی های رایانه ای و تکرار این اعمال در محیط خانه و نیز بین عدم آشنایی توجوانان با فرهنگ اسلامی و گرایش آنان به بازی های رایانه ای مورد علاقه آنان رابطه معنی دار وجود ندارد

لینک کمکی