مقاله تأثير مديريت و برنامه‌ريزي تبليغات در گسترش فرهنگ مصرف شير در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير مديريت و برنامه‌ريزي تبليغات در گسترش فرهنگ مصرف شير در ايران :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :18

مقدمه و هدف پژوهش: آمارهای مرتبط با کاهش مصرف شیر در کشور تکان‌دهنده است. این مسئله در درازمدت تبعات بسیار منفی برای سلامت مردم ایران در بر خواهد داشت بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی مقاله تأثير مديريت و برنامه‌ريزي تبليغات در گسترش فرهنگ مصرف شير در ايران است. روش پژوهش: این تحقیق بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود و بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها, توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری در این تحقیق با توجه به سؤال اصلی جامعه آماری شامل 27 نفر از مدیران شرکت‌های تبلیغاتی در تهران, 18 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت صنایع شیر تهران (وارنا) و 20 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که در حوزه تبلیغات صاحب نظر می‌باشند. با توجه به محدود بودن جامعه مورد مطالعه, همه اعضای جامعه به عنوان نمونه آماری در نظر و مورد پرسش قرار گرفتند. یافته‌ها پژوهش:یافته‌های تحقیق حاکی از اثبات فرضیات مطرح شده در مقاله است؛ بدین معنا که فرهنگ مصرف شیر طبق دیدگاه پاسخگویان تحت تأثیر برنامه‌ریزی و مدیریت تبلیغات قرار دارد و مدیریت تبلیغات و برنامه‌ریزی تبلیغات بر باورهای دینی و مذهبی, سنت‌های جامعه, ارزش‌های محلی و بومی, سبک زندگی و باور افراد تأثیر دارد. نتیجه گیری: یافته‌های تحقیق حاکی از اثبات فرضیات مطرح شده در مقاله است؛ بدین معنا که فرهنگ مصرف شیر طبق دیدگاه پاسخگویان تحت تأثیر برنامه‌ریزی و مدیریت تبلیغات قرار دارد و مدیریت تبلیغات و برنامه‌ریزی تبلیغات بر باورهای مذهبی, سنت‌های جامعه, ارزش‌های محلی و بومی, سبک زندگی و باور افراد تأثیر دارد. میانگین ارزیابی پاسخگویان بر روی طیف 0 تا 100 در هر کدام از گویه‌ها از نقطه وسط طیف (عدد 50) بالاتر بوده و این به معنای درجه بالای تأثیرگذاری برنامه‌ریزی و مدیریت تبلیغات بر فرهنگ مصرف شیر می‌باشد.

لینک کمکی