مقاله شناسايي و اولويت‌بندي مؤلفه‌هاي فرهنگ سازماني مؤثر بر تحول سازماني (مورد مطالعه: معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي و اولويت‌بندي مؤلفه‌هاي فرهنگ سازماني مؤثر بر تحول سازماني (مورد مطالعه: معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :22

مقدمه و هدف پژوهش:مقوله شناسایی و ارزیابی میزان تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی مؤثر بر تحول سازمانی, از نیازهای مهم معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران می‌باشد و یافته‌های پژوهش می‌تواند کمک شایانی را به این سازمان بنماید. بنابراین توجه به مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی تأثیرگذار بر تحول سازمان, امری مهم محسوب شده که در این پژوهش به دنبال آن است تا با استخراج مؤلفه‌های فرهنگی اثرگذار بر تحول, اولویت‌بندی هر کدام از این مؤلفه‌ها را در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران مشخص نماید. روش پژوهش:با استفاده از مدل فرهنگ سازمانی دنیسون, چهار مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مؤثر بر تحول سازمانی شناسایی شد و با توزیع و جمع‌آوری 501 پرسشنامه در میان کارکنان سازمان صورت گرفت اطلاعات مورد نیاز پژوهش جمع‌آوری شده و با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS و استفاده از آزمون نشانه تک نمونه‌ای که معادل نا پارامتری آزمون تی تست یک طرفه است, داده‌های جمع‌آوری شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها:مؤلفه‌های: فرهنگ مشارکتی, فرهنگ انطباق‌پذیری, فرهنگ مأموریتی و فرهنگ قابلیت سازگاری بر تحول سازمانی در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اثرگذار است. اولویت اول مربوط به مؤلفه فرهنگ مشارکتی و اولویت‌های دوم تا چهارم, به ترتیب مربوط به مؤلفه فرهنگ مأموریتی, مؤلفه فرهنگ انطباق‌پذیری و مؤلفه فرهنگ سازگاری است. نتیجه‌گیری:بر مبنای نتایج و یافته‌های پژوهش و مشخص شدن ارتباط معنادار بین مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مؤثر بر تحول سازمانی وجود دارد.

لینک کمکی