مقاله بررسي تأثير آموزش هاي کارآفريني، به عنوان يک عامل فرهنگي، بر توانمندسازي زنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير آموزش هاي کارآفريني, به عنوان يک عامل فرهنگي, بر توانمندسازي زنان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف پژوهش:مهم‌ترین عامل فرهنگی مؤثر در حرکت کارآفرینی از قوه به فعل, بروز روحیه کارآفرینی در افراد از طریق آموزش می‌باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر, با هدف بررسی تأثیر آموزش‌های کارآفرینی, به‌عنوان عامل فرهنگی,بر ارتقا سطح توانمندی زنان سعی در پاسخگویی به این سئوال دارد که آیا آموزش‌های کارآفرینی ارائه شده در مراکز کارآفرینی شهرداری تهران بر سطح توانمندی زنان تهرانی تأثیرگذار بوده است؟ روش پژوهش:در این پژوهش 382 نفر از زنان تهرانی ساکن در مناطق 2, 4, 5, 6, 11 و 16 شهرداری تهران مورد مصاحبه گرفته‌اند که 201 نفر از آنها زنانی بودند که در دوره‌های آموزش کارآفرینی شرکت کرده­اند و 181 نفر دیگر هرگز در این دوره‌ها شرکت نداشته­اند. نمونه انتخابی در گروه اول به روش نمونه‌گیری تمام شمار در مناطق مذکور و در گروه دوم به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انجام شده است. یافته‌ها:در رابطه با متغیر میزان توانمندی زنان, میانگین نمره افرادی که در دوره‌های آموزش کارآفرینی شرکت داشته‌اند (99.74), از میانگین نمره افرادی که در این دوره‌ها شرکت نکرده­اند (95.20), کمتر است, فرضیه مبنی بر وجود رابطه­معنی‌دار بین متغیر مستقل «آموزش‌های کارآفرینی» و متغیر وابسته «توانمندی زنان» در این بررسی, مورد تأیید واقع می‌شود. نتیجه‌گیری:میزان توانمندی زنان به‌صورت چشمگیری تحت تأثیر آموزش‌های کارآفرینی قرار دارد. بالا بودن میزان توانمندی روانی, توانمندی اجتماعی, استقلال فکری و احساس قدرت در نزد زنان شرکت کرده در دوره‌های آموزش کارآفرینی, در مقایسه با زنانی که در این دوره‌ها شرکت نداشته­اند, نقش تقویت­کننده آموزش‌های کارآفرینی بر مقوله توانمند­سازی زنان را آشکار می­سازد.

لینک کمکی