مقاله غلظت فلزات سنگين در رسوبات و ماهي شيربت (Barbus grypus)در اروندرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله غلظت فلزات سنگين در رسوبات و ماهي شيربت (Barbus grypus)در اروندرود :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :16

تحقیق حاضر در زمستان 85 لغایت بهار86, به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین (Cd, Pb, Cu, Ni) در بافت عضله و آبشش ماهی شیربت (Barbus grypus) و رسوبات رودخانه اروند انجام گرفت. نمونه های رسوب از 4 ایستگاه برداشت شد و بافت های عضله و آبشش از 64 ماهی صید شده از منطقه مذکور به دست آمد. برای هضم ماهی از روش اسید نیتریک و برای رسوبات از اسید نیتریک و اسید کلریدریک استفاده شد و تعیین غلظت به وسیله دستگاه جذب اتمی صورت گرفت. به ترتیب برای فلزات نیکل,‌ سرب,‌ کادمیوم و مس میانگین غلظت فلزات در عضله ماهی 77/0 , 42/16 , 83/2 و 68/2 , آبشش 52/1 , 03/9 , 79/2 و 97/6 (میکروگرم برگرم وزن خشک) و رسوبات 09/47 , 07/47 , 55/7 و 21/25 (میلی گرم برکیلوگرم وزن خشک) به دست آمد.

لینک کمکی