مقاله طراحي الگوي بومي طبقه‌بندي و رتبه‌بندي هتل‌ها در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي الگوي بومي طبقه‌بندي و رتبه‌بندي هتل‌ها در ايران :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :22

مقدمه و هدف پژوهش: هتلداری یا میهمانداری یکی از بخش های بسیار پویای صنعت گردشگری است و شاملتشکیلات و تسهیلاتی برای خواب و استراحت, غذا ونوشیدنی و انواع تفریحات است. بنابراین به دلیل اهمیتویژه ای که هتلداری از نظر رشد اقتصادی, اشتغال زایی و نشر فرهنگ دارد, این پژوهش در پی طراحی الگوی بومیطبقه بندی و رتبه بندی هتل ها در ایران می باشد.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه توصیفی )همبستگی( است, بنابراین به منظوراجرای عملی, از کارت فیش, و در مطالعه میدانی از پرسشنامه محقق ساخته 87 گویه ای استفاده شده است. جامعهآماری نیز شامل گروهی از خبرگان هتلداری و گردشگری بوده که به روش سرشماری و نمونه گیری تعداد 47 نفرانتخاب شده اند.یافته های پژوهش: بر اساس پژوهش انجام شده, مؤلفه های اصلی طبقه بندی و رتبه بندی هتل ها در ایران شناسایی,و در مورد میزان اهمیت هر یک از مؤلفه های موثر در طبقه بندی و رتبه بندی هتل, نتایجی به دست آمد و در انتهایپژوهش نیز برای بهبود وضعیت صنعت هتلداری و گردشگری ایران پیشنهاداتی ارائه شده است.نتیجه گیری: الگوهای درجه بندی موجود در جهان برای درجه بندی هتل ها در کشورهای مسلمان به ویژه ایرانپاسخگو نبوده و نتایج حاصل از اجرای آزمون فریدمن نشان داد, در طراحی الگوی بومی طبقه بندی و رتبه بندیهتل ها, مؤلفه های کارکنان و مدیران تحصیل کرده و مبادی آداب, آرامش و فضا سازی مطلوب اتاق میهمانان هتلبرمبنای فرهنگ معماری بومی و ملی, تنوع غذاهای سنتی و بین المللی و نیز وجود جاذبه های فرهنگی و طبیعینقشی مهم در طراحی الگوی بومی داشته و در رشد هتلداری تاثیر چشمگیری دارند.

لینک کمکی