مقاله تأثير عناصر فرهنگي بر ريسک سقوط و جهش قيمت سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير عناصر فرهنگي بر ريسک سقوط و جهش قيمت سهام :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :26

مقدمه و هدف پژوهش: یکی از موضوعاتی که در ارتباط با رفتار قیمت سهام مطرح می‌باشد, تغییرات ناگهانی آن است که به صورت سقوط یا جهش در قیمت سهام رخ می‌دهد و سرمایه‌گذاری در سهام را با چالش بسیار زیادی مواجه می‌سازد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که بروز چنین رویدادهایی در بازار, ریشه در فرهنگ جوامع دارد و با طبقه‌بندی فرهنگ به دو دسته پنهان‌کاری و شفافیت, تلاش می‌کنند سقوط و جهش قیمت سهام را با ارزش های فرهنگی مرتبط نمایند. بر این اساس, هدف از پژوهش حاضر, بررسی مقاله تأثير عناصر فرهنگي بر ريسک سقوط و جهش قيمت سهام است. روش پژوهش: به همین منظور از طریق پرسشنامه عناصر فرهنگی هافستد (1980), اطلاعات مربوط به عناصر فرهنگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری شد. پژوهش حاضر از نظر هدف,کاربردی و از نظر ماهیت, توصیفی- پیمایشی می‌باشد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهدکه فاصله قدرت, فردگرایی و مردگرایی بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر ندارد و اجتناب از عدم‌اطمینان بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر منفی دارد. همچنین, عناصر فرهنگی بر ریسک جهش قیمت سهام تأثیر ندارد. نتیجه گیری: ارزشهای فرهنگی به عنوان یک عامل ناشناخته در بین سهامداران, مدیران و سایر ذینفعان شرکتها در ارزیابی ریسک سقوط و جهش قیمت سهام مطرح می‌باشد.

لینک کمکی