مقاله نقش مولفه‌هاي فرهنگ سازماني در بهبود کيفيت زندگي کاري کارکنان (مورد مطالعه:سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش مولفه‌هاي فرهنگ سازماني در بهبود کيفيت زندگي کاري کارکنان (مورد مطالعه:سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :34

مقدمه و هدف پژوهش: کیفیت زندگی کاری که عامل مهمی در ارتقای عملکرد سازمانی به شمار می‌رود, خود تحت تاثیر فرهنگ سازمانی قرار می‌گیرد. تحقیق حاضر در همین راستا هدف خود را بررسی نقش و تاثیر مولفه‌های فرهنگ سازمانی بر کیفیت زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران قرار داده است. جامعه آماری در این تحقیق عبارت بود از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در شش ماهه نخست 1395 که شامل 2500 نفر است. نمونه مورد مطالعه به صورت تصادفی و به حجم 334 نفر به پیشنهاد فرمول کوکران انتخاب گردید. روش پژوهش: ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف لیکرت 5 سطحی فرهنگ سازمانی(بر اساس مولفه‌های فرهنگ سازمانی رابینز) مشتمل بر 60 سوال و یک پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون مشتمل بر 35 سوال (گویه) که روایی آنها با اخذ نظر اساتید راهنما و مشاور و پایایی آنها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ (به ترتیب با مقادیر آلفای 817/0 و 843/0) احراز گردید. یافته‌ها: نتایج تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که مولفه‌های فرهنگ سازمانی رابینز به استثنای دو مولفه یکپارچگی و الگوی ارتباطی,بر کیفیت زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تاثیر دارند. نتیجه‌گیری: هم‌چنین مشخص شد که بیشترین تاثیر در این میان مربوط به مولفه خلاقیت فردی و کمترین تاثیر مربوط به مولفه رهبری بوده است.

لینک کمکی