مقاله ارتقاء انسجام برنامه ريزي و کنترل پروژه با محوريت ساختار شکست کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارتقا انسجام برنامه ريزي و کنترل پروژه با محوريت ساختار شکست کار :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :24

هر گونه تلاشی در انجام امور پروژه عمرانی و به عبارت دقیق تر اجرای فعالیتها مستلزم مصرفمنابع تجدید پذیر و غیر قابل تجدید خواهد بود که این امر هزینه ایجاد می کند. بنابر این دستیابی بهابزاری که بتوان آنرا در مرحله برنامه ریزی مبنای استخراج فعالیتهای لازم قرار داد و در مرحله کنترلساختار » . و پایش اجرای پروژه مرجع بازشناسی محدوده پروژه و امور جاری نمود حیاتی می نمایدمصطلح است - در واقع ضمن برآورده نمودن احتیاجات مربوط به WBS آنچه به - « شکست کارامور و جریان اطلاعات را در مرحله « انسجام » کار در مرحله برنامه ریزی نیازهای مربوط به « تفکیک »کنترل برآورده می سازد.با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی بر آن است تا با در نظر داشتن فرآیندهای ارائه شدهضمن معرفی این ابزار و آشنایی با تهیه آن در مرحله برنامه ریزی و تعریف PMBOK توسط 2004محدوده , نحوه استفاده از آن در کنترل اجرای پروژه و مخصوصاً کنترل زمان و هزینه فعالیتها موردبررسی قرار گیرد. به این منظور پس از معرفی و اشاره به رویکردهای فرایندگرا و محصول گرا برایتفکیک کارها , جایگاه آن در فرایند های برنامه ریزی بررسی می شود. سپس با ذکر مثالی از یک پروژهمسکونی کاربرد ساختار شکست کار توسط مالک یا کارفرما در شناسایی فازها و عوامل سازمانی ,بسته های قراردادی , هزینه های قراردادها , تحلیل ریسک و ملزومات ارتباطات معرفی می شود. دراجرایی تا سطح WBS ادامه باا نتخاب فاز اجرا توسط پیمانکار همان پروژه فرایند های مربوط به بسطبسته های کاری و واژه نامه آن , ترکیب آن با ساختار سازمانی و تهیه ماتریس واگذاری مسوولیت ها ,با ساختار تفکیک هزینه و ایجاد مراکز کنترل هزینه در برنامه ریزی اجرایی بررسی می WBS ترکیبگردد. در نهایت به الزامات کنترل زمان و هنزینه اجرا و نقش ساختار شکست و کدهای هزینه و بستههای کاری در یکپارچه نمودن کنترل این دو شاخص اشاره می شود

لینک کمکی