مقاله بررسي شيوه گزينش دانشجو در کشور به منظور ارائه مدل بهينه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي شيوه گزينش دانشجو در کشور به منظور ارائه مدل بهينه :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :26

رشد بی وقف دانش و تکنولوژی در جهان فرا مدرن کنونی و گستردگی دامن آن, کشورهای درحال توسعه را ملزم به سرمایه گذاریبلند مدت در تربیت و پرورش افرادی شایسته و توانمند نموده است که بنیادهای علمی جامعه را قوام بخشند و به ارتقا علمی وتکنولوژیک کشور همت گمارند. از آنجاییکه درستی طی مسیر و همسو بودن نحوه عملکرد اجزا نظام آموزشی با این آرمان اهمیتمیسر نمی باشد. لذا پژوهشگر ضمن « ارزشیابی » و « سنجش » «, آزمودن » بسیار زیادی دارد, تدقیق این امر و بررسی صحت آن جز بابررسی مساله ارزشیابی در نظام تعلیم وتربیت با تمرکز بحث بر اتمام دور تحصیلات متوسطه و ورود به دوره تحصیلات عالی, مبادرتبه اجرای پژوهشی با هدف رسیدن به الگویی ایده آل در سنجش و گزینش بهینه افراد مستعد و توانمند جامعه برای ورود به دورآموزش عالی نموده است. در این راستا, تعیین مولفه های اصلی گزینش دانشجو, ارائه مدل مناسب پیشنهادی و توصیف ساختار آن بهعنوان راهکاری استراتژیک در بهبودبخشی نظام گزینش دانشجو مورد توجه قرار گرفته است. پژوهشگر با استفاده از مرور ادبیاتمربوطه و مطالع تطبیقی کشورهای منتخب (ژاپن, ایالات متحد آمریکا, استرالیا, انگلستان و فرانسه) به روش توصیفی - پیمایشی,مدلی مشتمل بر چهار مولف اصلی (فلسفه, اهداف, مراحل اجرایی, ارزشیابی و بازخورد) و تعدادی مؤلف فرعی تدوین نموده است. مدلتدوین شده با استفاده از پرسشنام های با مقیاس 7 درجه ای لیکرت در معرض ارزیابی متخصصان و صاحبنظران قرار گرفت. نمونآماری برای پرسشنام بررسی مدل پیشنهادی را اعضای هیأت علمی دانشگاهها, مدیران و کارشناسان ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور و مدیران و کارشناسان ستادی وزارت آموزش وپرورش (n=5) تشکیل دادند.اهم نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه حاکی از تائید صاحبنظران و متخصصان با توافق بالا (میانگین 5/91 از 7) از مدل پیشنهادی می باشد. بدین ترتیب که اعضای نمون آماری در کل با فلسف مدل ( 90 درصد ), اهداف مدل ( 80 درصد), مراحل اجرایی ( 80 درصد)و نظام ارزشیابی و بازخورد مدل ( 90 درصد) موافق بوده و آن را تائید کرده اند.در پایان, توصیه ها و پیشنهادهایی جهت اجرای مدل نظام پذیرش دانشجو در کشور ارائه گردید

لینک کمکی