مقاله توسعه مدلي جهت بررسي تاثير آينده نگري پايدار بر يکپارچگي استراتژيک زنجيره تامين با رويکرد خلق ارزش (مطالعه موردي: زنجيره تامين ايران خودرو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توسعه مدلي جهت بررسي تاثير آينده نگري پايدار بر يکپارچگي استراتژيک زنجيره تامين با رويکرد خلق ارزش (مطالعه موردي: زنجيره تامين ايران خودرو) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :26

امروزه سازمانها تمرکز ویژه ای به یکپارچگی و آینده نگری زنجیره تامین دارند, وجود یکپارچگی, توانمندی پایدار به شمار آمده که موجب خلق ارزش برای ذینفعان در زنجیره خواهد شد. پایداری و مدیریت زنجیره تامین دو حوزه مهم برای تحقیقات آینده می باشد, توسعه ای را میتوان پایدار دانست که ضمن تامین نیازهای اساسی نسل حاضر, موجب به خطر افتادن توانایی نسل های آینده برای تامین نیازهای اساسی نگردد. آینده نگری پایدار بدون تردید یک مفهوم پیچیده است که ابعاد مختلفی از جمله عوامل محیطی, اجتماعی و آینده نگری را در بر میگیرد. باید توجه داشت که تعهد نسبت به آینده پایدار, از سطوح بالاتر ایجاد می شود و برای رسیدن به چنین الزاماتی باید بستر و زمینه را در راستای آینده نگری پایدار ایجاد کرد, از اینرو این پژوهش بر آن است تا با استفاده از مدل ارائه شده, تاثیر آینده نگری پایدار را بر یکپارچگی استراتژیک زنجیره تامین ایران خودرو مورد بررسی قرار دهد که در نهایت منجر به خلق ارزش برای شرکت, مشتری و تمامی ذینفعان زنجیره تامین خواهد شد. در این پژوهش از روش معادلات ساختاری با نرم افزار [i]اسمارت پی ال اس جهت تحلیل عاملی تاییدی, بهره گرفته شده است. در نهایت برازش مدل ارائه شده با اعتبار بالا مورد تایید قرار گرفته و پس از تایید خبرگان صنعت و دانشگاه در زنجیره تامین ایران خودرو بکار گرفته شده و نتایج بدست آمده جهت ارتقای فرایند یکپارچگی زنجیره تامین با رویکرد آینده نگری پیشنهاد شده است.

لینک کمکی