مقاله بررسي عوامل موثر بر اثربخشي سازماني از منظر مسئوليت اجتماعي سازماني (مطالعه موردي : شرکت هاي تعاوني استان تهران )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل موثر بر اثربخشي سازماني از منظر مسئوليت اجتماعي سازماني (مطالعه موردي : شرکت هاي تعاوني استان تهران ) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :21

مسئولیت اجتماعی سازمانی , موضوعی صرفا برای کارشناسان امور اجتماعی یا سازمانهای بزرگ نیست. همه مدیران باید اهمیت آن را درک کرده و بدانند چرا باید نسبت به آن متعهد باشند. هدف از انجام این تحقیق, سنجش ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمانی و بررسی تاثیرات آن بر اثربخشی سازمانی در شرکتهای تعاونی استان تهران می باشد. برای این منظور, نمونه ای با حجم 388 نفر به طور تصادفی از میان مشتریان چهار شرکت تعاونی فعال انتخاب کرده و با استفاده از روش همبستگی پیرسن, فرضیات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که رابطه معناداری میان اثربخشی سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمانی وجود دارد. از میان مولفه های اثربخشی سازمانی, تصویر ذهنی مشتریان و اخلاق کارکنان, بیشترین ارتباط را با مسئولیت اجتماعی سازمانی داشته است.

لینک کمکی