مقاله خريد هاي تفنني و علل آن؛ ارزيابي مدلي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله خريد هاي تفنني و علل آن؛ ارزيابي مدلي در ايران :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :32

جذابیت فرآیند خرید برای انسان به دهها قرن قبل و به زمانی که مفهوم داد و ستد به شیوه اولیه و به صورت پایاپای معرفیشد بر می گردد. از آنجایی که ار ضای فرد در بطن مبحث داد و ستد قرار دارد , شناسایی طبقه بندی و ابعاد آن از اهمیتویژه ای برخوردار خواهد بود . بررسی انواع خرید به مطالعات در پنج دهه قبل باز می گردد که خرید ها را به دو گروهبرنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده تقسیم بندی می نمود. از درون این بررسی ها بود که طی چند سال پس از آن, مفهومخرید های تفننی معرفی شد . در این تحقیق به بررسی خرید تفننی و عوامل تاثیر گذار بر آن با استفاده از مدل بتی و فرل 1 درایران پرداخته شده است . بر اساس مطالعات گذشته عوامل درون فردی و عوامل برون فردی می تو انند بر عوامل احساسی وموقعیتی تاثیر گذاشته و میل به خرید را در فرد ایجاد نموده و سپس خرید تفننی صورت گیرد . نگارندگان در این بررسی پساز شناسایی مراکز خرید در تهران و انتخاب مراکزی که نمونه بایستی از آنها جمع آوری گردد, اقدام به به جمع آوری اطلاعاتاز 496 نفر از بازدیدکنندگان از این مراکز نمودند . نتایج نشان می دهد اگرچه مدل مذکور قابل پذیرش است اما نقشی کهمی بایست جستجو در فروشگاه و پول در دسترس ایفا نمایند , معنا دار نمی باشد . در تحقیقات قبلی که البته در آمریکا صورتگرفته این دو عامل نقش مهمی را در رابطه بین عوامل مکنون درونی و بیرونی با میل به خرید و خرید تفننی ایفامی نمایند.

لینک کمکی