مقاله سنجش همراستايي استراتژيک در سازمان‌هاي ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنجش همراستايي استراتژيک در سازمان‌هاي ايراني :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

برنامه ‌یزی استراتژیک سیستمهای طلاعاتی در راستای تحقق اهداف سازمان, از مهمترین مباحثی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه مدیران ارشد اجرایی سازمانهای یشگام بوده است. این موضوع تحت عنوان همراستایی استراتژیک مطرح است. هدف این مطالعه ارزیابی میزان بلوغ همراستایی استراتژیک در سازمان بنادر و دریانوردی می‌باشد‌ برای این هدف عوامل همراستایی استراتژیک مدل لوفتمن به عنوان اساس کار انتخاب شده اند.این مدل دارای پنج سطح و هر سطح شامل شش عامل می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران ارشد سازمان و مدیران ارشداطلاعاتی و کارشناسان فناوری اطلاعات/ سیستم‌های اطلاعاتی سازمان بنادر و دریانوردی می‌باشد که 55 نفر از طریق سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه مشتمل برشش بخش برای تعیین شرایط جاری سازمان, جمع آوری شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان میدهد که طبق نظر مسئولین مرتبط در سازمان بنادر و دریانوردی, این سازمان در سطح سه بلوغ همراستایی استراتژیک یعنی سطح تمرکزکامل می‌باشد و چشم انداز بهبود همسویی, حرکت به سوی سطح چهارم بلوغ همراستایی استراتژیک می‌باشد.

لینک کمکی